Quality eggs

Новини

ОБЯВА до обществеността
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 12 от 12 Февруари 2016 г.)
„АГРО ЛОДЖИК“ ООД
УВЕДОМЯВА
всички заинтересовани физически и юридически лица, че
„Агро Лоджик“ ООД, гр. София 1504, бул. „Цариградско шосе“ №17, тел.: +359 888 268209, ЕИК 202452999, има следното инвестиционно предложение:
„СМЯНА НА ОПЕРАТОРА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕН ЦЕНТЪР № 4,  ЧАСТ ОТ ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИНТЕНЗИВНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПТИЦИ ПО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО (КР) № 140-Н1/2009 г. С ОПЕРАТОР „СЛАВЯНА“ АД, ГР. СЛАВЯНОВО, ОБЛ. ПЛЕВЕН“

1. Резюме на предложението:
Фирма „Славяна“ АД, гр. Славяново е оператор на Инсталация за отглеждане на птици на комплексно разрешително (КР) № 140-Н1/2009 г. Като част от Инсталацията, попадаща в обхвата на приложение 4 на ЗООС в действащото КР е включен и Производствен център № 4. Към настоящия момент този производствен център е закупен от фирма „АГРО ЛОДЖИК“ ООД, гр. София.
Настоящото инвестиционно предложение е свързано с предписание на РИОСВ Плевен, дадено в писмо с изх. № 2075/26.05.2017 год. за предприемане на действие по изпълнение на чл. 122, ал.1 от ЗООС. Това е свързано с издаване на ново комплексно разрешително от ИАОС с оператор „АГРО ЛОДЖИК“ ООД с предстояща процедура по реда на Глава седма, Раздел II от ЗООС и в изпълнение на указания на МОСВ, дадени в писмо с изх. № 26-001474 / 05.04.2017 год.
До издаването на комплексното разрешително на „АГРО ЛОДЖИК“ ООД, оператор на инсталацията за интензивно отглеждане на птици продължава да бъде „СЛАВЯНА“ АД на база сключен Анекс №1 от 11.08.2016 год. към Споразумение от 05.02.2014 год. между двете фирми.
Производствен център № 4 е действащ и представлява птицеферма за интензивно отглеждане на кокошки-носачки с капацитет от 100 000 места, състояща се от 16 броя масивни стоманобетонни сгради (халета).

 

2. Описание на основните процеси
Предприятието е действащо. На територията на производствената площадка на Производствен център № 4 са разположени следните инсталации:- Инсталация за отглеждане на кокошки-носачки в 16 броя халета с капацитет 100 000 места;- Производство на фураж с капацитет до 20 т/ден;- Цех за сортиране и пакетиране на яйца.
Общата използвана площ на Производствен център № 4 е 53510 (петдесет и три хиляди петстотин и десет) квадратни метра. „АГРО ЛОДЖИК“ ООД не предвижда увеличаване на площта на инсталациите чрез придобиване или усвояване на нови площи и терени.

3. Местоположение:(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)
Производствен център № 4 е част от бившия птицекомплекс в гр. Славяново, ситуиран в северната част на града. Центърът представлява птицеферма с площ 53510 кв.м в местността „Татарското“, съставляваща имот № 272090 в землището на гр. Славяново, общ. Плевен, обл. Плевен.

Подробна информация е налична на сайта на Възложителя: http://agro-logic.bg/
Писмени становища, мнения и препоръки могат да се предоставят в Производствен център № 4, намиращ се в гр. Славяново, в северната част на града, на територията на бившия птицекомплекс;- В сградата на РИОСВ-Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А;- В сградата на Община Плевен, пл. „Възражане“ № 2;- В кметство на гр. Славяново, ул. „Маршал Толбухин” № 4.